نکات مهم برای دریافت خسارت بیمه بدنه

 • 1- حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری پس از وقوع حادثه نسبت به تشکیل پرونده و اعلام خسارت اقدام فرمایید .
 • 2-  قبل از بازدید کارشناس شرکت بیمه هرگز نسبت به تعمیر مواضع آسیب دیده خودرو خود اقدام نکنید .
 • 3- در صورتی که خودرو غیر قابل حرکت بود آن را به نزدیکترین تعمیرگاه منتقل کنید تا پس از تشکیل پرونده کارشناس بیمه جهت بازدید و کارشناسی به تعمیرگاه مراجعه کند.
 • 4- چک خسارت فقط در وجه مالک و یا وکیل قانونی ایشان صادر میگردد .
 • 5- پس از دریافت خسارت و تعمیر مواضع آسیب دیده خودرو حتما جهت بازدید کارشناس بیمه و تائید سلامت خودرو و همچنین دریافت الحاقی ثبات سرمایه به شرکت بیمه مراجعه کنید .

 

مدارک لازم برای تشکیل پرونده خسارت بیمه بدنه بیمه ایران

 • 1-  اصل و کپی بیمه  بدنه
 • 2- اصل و کپی بیمه شخص ثالث
 • 3- اصل و کپی گواهینامه  راننده در زمان وقوع حادثه
 • 4- اصل و کپی کارت ملی راننده در زمان وقوع حادثه
 • 5- اصل و کپی کارت خودرو و سند مالکیت خودرو
 • 6- کروکی پلیس یا گزارش حادثه (در صورت وجود )

 

فرانشیز و سایر کسورات که از مبلغ خسارت بیمه بدنه کسر میشود 

 • 1-  فرانشیز حوادث و آتش سوزی در خسارت اول 10% و حداقل 500/000 ریال و در خسارت دوم و به بعد 20% و حداقل 1/000/000 ریال است
 • 2- فرانشیز سرقت کلی و جزیی 20% است
 • 3- در صورتیکه سن راننده در زمان وقوع حادثه کمتر از 25 سال باشد و یا سابقه گواهینامه راننده کمتر از 3 سال باشد فرانشیز 2 برابر خواهد شد
 • 4- از قطعات تعویضی (به جز شیشه ها و شیشه چراغ ها ) از شروع سال 5 تولید سالیانه 5 % و حداکثر 25 % هزینه استهلاک کسر میشود .
 • 5- خسارت باطری و لاستیک ها در اثر هر یک از خطرات بیمه شده  تا 50% ارزش نو آنها قابل پرداخت است

 

خسارت های غیر قابل پرداخت در بیمه بدنه

 • 1- خسارت های ناشی از جنگ ، شورش ، اعتصاب و يا تهاجم.
 • 2- خسارت های مستقيم و غير مستقيم ناشی از انفجارهای هسته ای
 • 3- خسارت هايی كه عمداً توسط بيمه گذار ، ذینفع و يا راننده موضوع بيمه به آن وارد می شود
 • 4- خسارت های وارده به موضوع بيمه حين گريز از تعقيب مقامات انتظامی مگر آنكه عمل گريز توسط متصرفين غير قانونی باشد.
 • 5- فقدان ، عدم تناسب یا ابطال گواهینامه راننده خودرو در زمان حادثه
 • 6- خسارت های ناشی از حوادثی كه طبق گزارش مقامات ذی صلاح به علت مصرف مشروبات الكلی و يا استعمال مواد مخدر يا روان گردان باشد
 • 7- خسارت ناشی از بكسل كردن وسيله نقليه ديگر مگر آنكه موضوع بيمه مخصوص و مجاز به انجام اين كار باشد و اصول ايمنی را رعايت كرده باشد
 • 8- خسارت های وارده به وسايل و دستگاههای الكتريكی و الكترونيكی موضوع بيمه  در صورتی كه ناشی از نقص و خرابی در كاركرد آنها باشد.
 • 9 – خسارت هايی كه به علت حمل بار بيش از حد مجاز توسط موضوع بيمه به آن وارد شود.